Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρία ΚΑΡΝΟΥΤΣΟΣ Γ. & ΣΙΑ E.Ο. ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής της δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας, αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας καλύπτει τον Σχεδιασμό, Παραγωγή & Εμπορία Θερμαστρών Πετρελαίου & Στερεών Καυσίμων, Ενεργειακών Τζακιών & Ηλεκτρικών Φούρνων και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας και η συνέπεια στις παραδόσεις αποτελούν βασικές αρχές της ΚΑΡΝΟΥΤΣΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε..

Γενικός στόχος της εταιρίας είναι η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η προσφορά προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής ωφέλειας και για το λόγο αυτό καθιερώνει μετρήσιμους στόχους για την Ποιότητα επιδιώκοντας:

  • την τήρηση των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων των πελατών όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μέσω γραπτών συμβάσεων / συμφωνιών με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους
  • τη συνεχή υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση
  • η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών
  • τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της λειτουργίας της Επιχείρησης

Για την υλοποίηση των παραπάνω η Διοίκηση δεσμεύεται για την τήρηση του νομοθετικού & κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον σχεδιασμό, παραγωγή και εμπορία σομπών, φούρνων – εστιών και τζακιών, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρία.

Επιπλέον, στη φιλοσοφία και τις αξίες της ΚΑΡΝΟΥΤΣΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. εντάσσονται η αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η συνετή χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και η εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι στόχοι για την ποιότητα ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση της εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της εταιρίας.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και υλικοτεχνικών αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου και της εταιρίας.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της ΚΑΡΝΟΥΤΣΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στους πελάτες της προϊόντων και υπηρεσιών άριστης ποιότητας.

Γενικός Διευθυντής
Καρνούτσος Γεώργιος

Θεσσαλονίκη, 01/11/2016
(έκδοση 2η)